SENSENET® EYE

SENSENET® EYE

SENSENET® EYE

Vi mener at strategi mest av alt handler om å tilrettelegge i tide; om å treffe på timingen. Vi tenker at lederskap handler om å posisjonere virksomheten i markeder og i samfunnet, og om å dimensjonere og disponere egne krefter. Vi tror på fordelen av kunne støtte seg på tydelige begreper, helhetlige tankeganger, velprøvd metodikk og innsikt i prosesser.

 

senseNet®EYE er et omfattende verktøy som effektiviserer strategiarbeidet:

 

 • Det visualiserer virksomhetens strategiske univers
 • Det gir overblikk og evne til å spore opp viktige detaljer
 • Det skaper innsikt i sammenhenger og evne til å trekke tråder
 • Det styrker fellesforståelsen og beslutningsevnen i lederteam og blant medarbeidere
 • Det øker handlekraften og gjennomføringsevnen i virksomheten

SENSENET® EYE

ET KOMPLETT SYSTEM

Helhetlig konsept – Solid faglig forankring, sterk erfaringsbase, omfattende kunnskap, viktig begrepsbruk

 

Innholdsrikt modellbibliotek - Velprøvde modeller, rett plassert i det strategiske universet, mange bruksmuligheter, stimulerer kreativiteten

 

Nyskapende laboratorium – Interaktive verktøy, moderne utstyr, integrerende design, egen-utviklet nettbasert softwareløsning og fleksibilitet i forhold til fysisk oppsett (plassering av skjermer - halvsirkel, 360 grader)

 

Sterk metodikk – instruktive håndbøker, tydelige arbeidsprosesser

 

Effektivt prosjektarbeid – kompetente team, inspirerende arbeidsform, tett kontakt med oppgaven

 

Resultater i fokus – prosjektene fullføres, effektene teller

SENSENET® EYE MODELLEN

 

senseNet® EYE modellen dekker ledelsens behov for helhetlig kunnskap om virksomheten.

 

 • Modellen gir en tilstrekkelig detaljert beskrivelse av viktige sider ved virksomhetens situasjon og utsikter.
 • Den fungerer som rammeverk for strategiutvikling og gjennomføring.
 • Den danner en plattform og er en nyttig referanse for virksomhetens interne og eksterne kommunikasjon

 

Konseptet bak modellen tar utgangspunkt i virksomhetens grunnleggende oppdrag og karakter, og retter oppmerksomheten mot åtte hovedtemaer:

 

 • Oppdrag og styringssignaler
 • Egne krefter
 • Ytre krefter
 • Strategi beslutninger
 • Strategi iverksetting
 • Intern gjennomføring
 • Ekstern gjennomføring
 • Strategi oppfølging - Resultater og evaluering

 

Innen hvert tema gir verktøyet grunnlag for å arbeide i dybden, samtidig som modellens helhetlige karakter synliggjør og trekker forbindelser mellom temaene.

 

Dette gir bedre oversikt og innsikt i virksomhetens strategiske agenda. Dermed styrkes den helhetlige beslutningsevnen, og evnen til iverksetting, gjennomføring og resultatoppfølging.

 

Oversikten styrker evnen til å fokusere blikket; case in context. Dette skaper grunnlag for mer treffsikre vurderinger om veien framover; herfra og videre.

 

Tilnærmingen er dynamisk. I et helhetlig strategiarbeid vil det aktuelle caset på et gitt tidspunkt kunne plassere seg mer eller mindre konsentrert om ett eller noen få av temaområdene.  Over tid vil caset – og prosjektet - endre fokus og oppmerksomhet etter hvordan det utvikler seg.

 

senseNet EYE  åpner  for å mestre denne kompleksiteten og dynamikken. Modellen/arbeidsrommet  kan rigges og innrettes med utgangspunkt i en rekke forskjellige riggtyper

 

FOR HVEM ?

 

senseNet®EYE er et hensiktsmessig verktøy for ledelse innen alle typer virksomheter:

 

 • Forretningsvirksomhet – konserner og bedrifter, med lønnsomhet
  som grunnleggende oppdrag.
 • Offentlige virksomheter forankret i ett eller flere spesifikke oppdrag og ledet
  av et oppnevnt styre.
 • Statlige og kommunale instanser forankret i folkevalgt styring, eksempelvis forvaltningsorganer og rådmannsfunksjonen.

 

Verktøyet kan benyttes for ledelse innen alle bransjer og sektorer; for store så vel som for mellomstore og små virksomheter; for topplederskap på konsernnivå, divisjonsnivå og for den enkelte resultatenhet.

 

Konseptet er videreutviklet over mange år, og verktøyet er anvendt innen en rekke områder: Oljeselskaper norsk sokkel, Helseforetak, Energiselskap, Infrastrukturselskap - norsk sokkel, Næringsorganisasjon, Venturefond selskap, Mellomstor bykommune, Offentlig tilsynsorgan, Statseid oljeselskap, Sparebank.

LEVERANSER

 

senseNet® EYE kan, som illustrasjonen over viser, benyttes på en rekke ulike måter og i ulike settinger og rigges på forhånd til det mest egnede oppsett avhengig av kunder og oppdrag.

FASILITERTE PROSESSER

Vår viktigste og mest benyttede anvendelsesmåte. Kunder kommer med en strategisk problemstilling. Vi forbereder oss, utvikler en senseNet® EYE rigg, fasiliterer workshops, utarbeider referater og evt. gjennomfører analyser.

 

Eksempel på kunder: Statoil, GC Rieber, Kystverket, OfV, Gassnova/CMR, UiB

 

PROSJEKTARBEID

Arbeid på vårt "kjøkken": Et prosjektteam som arbeider med et oppdrag for en kunde og benytter rommets fasiliteter, for så å presentere og tilrettelegge resultatet for kunden. Kunden kun tilstede i sluttfasen av prosjektet, evt representert i prosjektteamet.

 

Eksempel på kunder: Statoil, Gassco

 

UNDERVISNING

Rene undervisningsoppdrag, der verktøyene benyttes til opplæring i helhetlige strategiprosesser, kontekstanalyse og scenarioutvikling.

 

Eksempel på kunder: HiB, Fjell Kommune, GC Rieber, Sparebanken Sogn og Fjordane

 

HVOR ER VI ?

 

Vi holder til i Strandgaten 18, midt i Bergen sentrum

 

Kontakt oss for mer informasjon

(se kontaktinformasjon under)

 

KONTAKT OSS

 

For mer informasjon om verktøyet, bestilling av kurs eller workshops, benytt skjemaet til høyre eller kontakt oss på

 

Adresse:

SenseNet AS

Strandgaten 18, 5013 Bergen

 

Internet: www.sensenet.no

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

senseNet®EYE er et interaktivt strategi analyse og dialogsystem, samt et undervisningskonsept utviklet av Topplederskap Berrefjord & Thomassen AS og er en del av vår senseNet® -produktfamilie. Alt innhold, inklusive tekst, figurer, modeller, struktur, konsept og løsninger er Copyright © 2002-2018 Topplederskap Berrefjord & Thomassen AS. Innholdet er utviklet av og tilhører Topplederskap Berrefjord & Thomassen AS og kan ikke gjengis uten tillatelse fra Topplederskap Berrefjord & Thomassen AS. Hverken tekst, modeller eller bilder fra dette nettsiden kan benyttes uten tillatelse fra Topplederskap Berrefjord & Thomassen AS. senseNet er et registrert varemerke for Topplederskap Berrefjord & Thomassen AS. Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.sensenet.no.

SENSENET® EYE